Caps

1
LAG
46
2
GTG
41
3
AHY
29
4
AHY
25
4
BGC
25
6
LAG
21
7
BGC
20
8
AHY
17
9
LAG
14
10
GTG
13

Hold

1
GTG
00:43:18
2
LAG
00:32:27
3
AHY
00:31:19
4
BGC
00:29:55
5
LAG
00:24:53
6
AHY
00:24:25
7
BGC
00:19:05
8
GTG
00:18:57
9
BGC
00:17:59
10
BGC
00:15:37

Prevent

1
LAG
00:46:16
2
GTG
00:45:41
3
LAG
00:45:14
4
GTG
00:42:54
5
AHY
00:37:02
6
BGC
00:34:00
7
AHY
00:32:47
8
BGC
00:26:02
9
BGC
00:15:55
10
GTG
00:11:14

Returns

1
GTG
292
2
BGC
278
3
AHY
265
4
LAG
250
5
LAG
249
6
GTG
228
7
BGC
211
8
AHY
186
9
AHY
183
10
BGC
177

Assists

1
LAG
65
2
LAG
52
3
AHY
39
4
GTG
37
6
LAG
31
6
BGC
31
6
AHY
31
9
AHY
27

Cap Difference

1
LAG
32
2
LAG
31
2
LAG
31
4
LAG
20
5
GTG
8
5
GTG
8
9
AHY
-6
9
AHY
-6

Time Leading

1
LAG
01:16:36
1
LAG
01:16:36
3
GTG
01:10:43
3
GTG
01:10:43
3
GTG
01:10:43
6
LAG
01:01:53
6
AHY
01:01:53
6
AHY
01:01:53
6
AHY
01:01:53
6
AHY
01:01:53

Pups

1
BGC
67
2
GTG
66
3
LAG
57
4
BGC
52
6
AHY
48
7
AHY
46
8
AHY
44
9
AHY
42
10
LAG
41

Tagpros

1
GTG
31
2
BGC
30
3
AHY
25
4
LAG
22
5
BGC
18
6
AHY
15
8
LAG
14
8
AHY
14
10
LAG
12

Tags

1
GTG
376
2
AHY
343
3
LAG
312
4
BGC
296
5
BGC
291
6
LAG
285
7
GTG
279
8
AHY
236
9
BGC
223
10
AHY
209

Non-Return Tags

1
BGC
85
2
GTG
84
3
AHY
78
4
LAG
63
6
AHY
50
7
BGC
46
8
LAG
35
9
AHY
30
10
LAG
29

Returns Within Own Half

1
GTG
224
2
AHY
195
3
LAG
193
4
LAG
185
4
BGC
185
6
GTG
162
7
BGC
146
8
AHY
135
9
BGC
120
10
AHY
110

Returns Within Opp Half

1
BGC
93
2
AHY
76
3
AHY
70
4
GTG
68
6
LAG
65
6
BGC
65
8
AHY
64
9
BGC
57
10
LAG
56

Team Hold Whilst Prevent

1
LAG
00:21:35
2
LAG
00:20:29
3
GTG
00:18:08
4
GTG
00:16:36
5
BGC
00:13:33
6
AHY
00:11:57
7
AHY
00:11:11
8
BGC
00:10:53
9
BGC
00:06:08
10
GTG
00:05:09

Hold Whilst Team Prevent

1
GTG
00:10:12
2
LAG
00:07:43
3
LAG
00:07:31
4
AHY
00:05:19
5
AHY
00:05:11
6
BGC
00:05:00
7
GTG
00:04:55
8
BGC
00:04:40
9
BGC
00:02:49
10
LAG
00:02:12

Hold Whilst Opp Dont

1
GTG
00:19:39
2
LAG
00:16:32
3
LAG
00:13:09
4
BGC
00:12:37
5
AHY
00:12:09
6
AHY
00:11:07
7
GTG
00:09:18
8
BGC
00:08:40
9
BGC
00:08:27
10
BGC
00:06:28

Grabs

1
GTG
354
2
LAG
279
3
BGC
276
4
AHY
274
5
LAG
262
6
AHY
255
7
BGC
203
8
BGC
202
9
GTG
189
10
BGC
175

Grab / Flaccid

1
LAG
4.43
2
LAG
4.10
3
GTG
3.93
4
AHY
3.75
5
AHY
3.64
6
BGC
3.54
7
AHY
3.49
8
LAG
3.45
9
BGC
3.43
10
LAG
3.28

Grabs Whilst Opp Prevent

1
GTG
63
2
LAG
61
3
LAG
55
3
BGC
55
5
BGC
47
5
AHY
47
7
BGC
44
8
AHY
41
9
LAG
34
10
BGC
33

Grabs Whilst Opp Hold

1
AHY
137
2
GTG
132
3
LAG
118
4
BGC
115
5
BGC
100
6
AHY
96
7
LAG
85
8
AHY
78
9
BGC
73
10
LAG
71

Failed Caps

1
AHY
10
2
AHY
9
4
LAG
8
5
GTG
7
5
BGC
7
7
BGC
6
10
LAG
3

Quick Returns

1
GTG
120
2
LAG
105
3
LAG
100
4
BGC
97
5
AHY
95
7
BGC
61
8
AHY
60
9
BGC
59
10
AHY
48

Key Returns

1
LAG
19
2
LAG
15
3
GTG
11
4
AHY
10
4
AHY
10
4
BGC
10
7
LAG
9
9
BGC
7

Saves

1
AHY
11
3
AHY
8
4
GTG
6
4
BGC
6
4
AHY
6
4
GTG
6
8
LAG
5

Clearances

1
AHY
30
2
AHY
27
2
GTG
27
4
LAG
26
5
BGC
25
5
BGC
25
7
LAG
21
8
LAG
19
8
AHY
19
10
BGC
18

Resets

2
LAG
53
2
LAG
53
4
GTG
48
5
AHY
45
6
AHY
43
7
BGC
31
8
AHY
24
9
GTG
23
10
LAG
21

Handoffs

1
GTG
66
2
BGC
60
3
LAG
59
4
LAG
57
5
AHY
56
6
AHY
49
7
BGC
45
8
BGC
43
9
BGC
42
10
AHY
38

Kisses

1
AHY
15
2
AHY
13
2
AHY
13
4
LAG
12
4
BGC
12
6
GTG
11
6
BGC
11
8
LAG
10
9
LAG
9
10
BGC
8

Non-Drop Pops

1
LAG
35
2
GTG
38
4
LAG
43
5
AHY
47
6
AHY
48
7
BGC
56
9
BGC
65
9
AHY
65

Tag / Pop

1
GTG
210
2
LAG
136
3
AHY
126
4
GTG
104
5
BGC
62
6
LAG
59
7
AHY
15
8
BGC
-22
8
BGC
-22
10
AHY
-39

Cap / Grab

1
LAG
16.49%
2
GTG
11.71%
3
GTG
11.58%
4
AHY
10.58%
5
AHY
10.37%
6
BGC
9.90%
7
AHY
9.80%
7
LAG
9.80%
9
LAG
9.27%
10
BGC
9.06%

Hold / Grab

1
GTG
7.34
2
LAG
6.98
3
AHY
6.86
4
BGC
6.50
5
AHY
6.08
6
LAG
6.07
7
GTG
6.02
8
AHY
5.75
9
LAG
5.70
10
BGC
5.67

Hold / Cap

1
LAG
42.33
2
GTG
48.08
3
LAG
51.20
4
AHY
52.88
5
BGC
57.25
6
AHY
58.60
7
GTG
63.37
8
AHY
64.79
9
LAG
65.50
10
GTG
67.30

Cap from Pup

1
LAG
19
2
AHY
16
3
GTG
13
4
AHY
12
5
BGC
11
6
BGC
9
8
LAG
8
10
LAG
5

Cap from regrab

1
LAG
10
1
AHY
10
3
LAG
9
5
GTG
8
7
BGC
6
9
BGC
5
9
AHY
5

Cap from Prevent

1
LAG
27
2
GTG
24
3
AHY
20
4
AHY
16
5
BGC
15
6
LAG
13
7
BGC
10
8
LAG
9
9
GTG
8
10
LAG
7

Cap from Handoff

2
AHY
5
2
BGC
5
2
AHY
5
5
LAG
4
6
GTG
3
7
BGC
2
8
LAG
1

Assist from Prevent

1
LAG
52
2
LAG
41
3
GTG
31
5
AHY
27
6
AHY
26
7
BGC
24
8
BGC
23
9
LAG
16
9
AHY
16

Assist from Handoff

1
LAG
7
4
BGC
3
6
LAG
2
6
AHY
2
6
AHY
2
10
LAG
1

Caps from Rough Grabs

1
BGC
7
3
AHY
4
4
GTG
3
4
LAG
3
4
GTG
3
7
BGC
2
7
BGC
2

Long Holds

1
GTG
26
2
BGC
21
3
AHY
15
4
LAG
14
5
LAG
11
6
LAG
9
7
AHY
8
10
BGC
5

Caps from Long Hold

1
GTG
5
1
BGC
5
4
LAG
3
4
AHY
3
4
AHY
3

Buttoning

1
GTG
04:12
2
LAG
03:12
3
GTG
03:00
4
BGC
02:58
5
AHY
02:30
6
AHY
02:15
7
AHY
02:04
8
AHY
01:50
9
LAG
01:45
10
GTG
01:35

Time Dead

1
GTG
08:18
2
GTG
08:45
3
LAG
08:48
4
AHY
09:42
5
GTG
10:39
6
AHY
10:51
7
LAG
11:18
8
BGC
11:27
9
BGC
12:15
10
BGC
12:27